.مراجعین محترم با عنایت به تغییر در زیر ساخت این سامانه، ثبت نام طرح مستمری مددجویی تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد
.ثبت نام مجدد از طریق این سامانه و رسانه های کثیر الانتشار اطلاع رسانی خواهد شد